Vietnamese phrases #2341-2360 for RealWorld Icon Editor 2010.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2341
Shear...
info
2342
Shift Hue
Dịch Chuyển Màu
info
2343
Shift hue of every pixel by given angle.
Thay đổi màu sắc của mỗi pixel bằng cách thay đổi góc nhìn.
info
2344
Shortcut
info
2345
Shortcut:
info
2346
Show 3D object
info
2347
Show Tab Name
info
2348
Show active layer only
Hiển thị lớp hoạt động
info
2349
Show all layers
Hiển thị tất cả các lớp
info
2350
Show appli&cation name
Hiển thì tên ứng &dụng
info
2351
Show axial cross
info
2352
Show document &name
Hiển thị &tên dữ liệu
info
2353
Show document &type
Hiển thị &kiểu dữ liệu
info
2354
Show grip points
info
2355
Show in 3D view
info
2356
Show invalid pixels
Hiện các pixel không hợp lệ
info
2357
Show la&yout name
Hiển thị tên &bố cục
info
2358
Show lines
info
2359
Show m&enu commands for layout control (for advanced users)
Hiển thị các trình &lệnh đơn để kiểm soát sự bố trí ( người dùng cao cấp)
info
2360
Show or hide all grip points and help lines.
info
I wish there were...
Select background