Vietnamese phrases #2321-2340 for RealWorld Icon Editor 2010.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2321
Shadow density
info
2322
Shadow offset
info
2323
Shadow outline:
info
2324
Shadow size
info
2325
Shadow size:
Kích cỡ bóng :
info
2326
Shape
info
2327
Shape fill mode
Chế độ tô hình
info
2328
Shape fill mode controls how shapes are filled and if outline is drawn.
info
2329
Shape filling
info
2330
Shape is filled using pattern from the selected image file.
Hình được tô bằng cách sử dụng mẫu từ các tệp hình ảnh được chọn.
info
2331
Shape is filled using selected pattern combining primary and secondary colors.
Hình được tô bằng mẫu đã chọn kết hợp màu chính và màu phụ.
info
2332
Shape source:
info
2333
Shape:
Hình dáng :
info
2334
Shapes will be filled with solid color or brush.
Hình sẽ được tô bằng một màu nhất định hay bằng cọ.
info
2335
Sharp joins between lines.
Nối cạnh nhọn giữa các đường.
info
2336
Sharp shadow
info
2337
Sharpen
Làm sắc nét
info
2338
Sharpen image
info
2339
Sharpen...
Làm sắc nét ...
info
2340
Shear transformation.
info
I wish there were...
Select background