Vietnamese phrases #2761-2780 for RealWorld Icon Editor 2010.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2761
View
info
2762
View Type
info
2763
View menu
Xem trình đơn
info
2764
View mode
info
2765
View type
info
2766
View type:
Kiểu xem :
info
2767
Viewport sync ID
info
2768
Viewport sync ID:
ID khung nhìn đồng bộ hoá:
info
2769
Viewport:
Xem cổng :
info
2770
Vignette Corrector...
info
2771
Vista / Win 7 icon
info
2772
Vlastimil Miléř, Jan Miléř
info
2773
Von Desktoppixeln
info
2774
Wave...
info
2775
Web colors
Màu từ Web
info
2776
Weight row
info
2777
Weights
info
2778
When turned on, the AutoZoom feature will be enabled when new window opens.
Khi được bật lên, tính năng Tự Động Thu/Phóng sẽ được kích hoạt khi mở ra cửa sổ mới.
info
2779
White
Trắng
info
2780
White Balance / Highlight Recovery v1.0.4...
info
I wish there were...
Select background