Vietnamese phrases #2521-2540 for RealWorld Icon Editor 2010.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2521
Text
Văn bản
info
2522
Text - Editor
Văn Bản - Trình Soạn
info
2523
Text describing this command.
Văn bản mô tả lệnh này.
info
2524
Text displayed before the color picker if there is enough space.
Văn bản hiển thị trước bảng chọn màu nếu có đủ không gian.
info
2525
Text displayed in status bar for this item. Multilanguage format is allowed.
info
2526
Text files
info
2527
Text in the caption of the window displayed during execution.
Văn bản ở tiêu đề của cửa sổ hiển trong quá trình thực hiện.
info
2528
Text in toolbar
info
2529
Texture
info
2530
Texture Fill...
info
2531
Texture coordinates
info
2532
Texture mapping controls how are is a texture positioned on the object's surface.
info
2533
Texture scaling controls where the texture starts and ends in both directions.
info
2534
Texture:
info
2535
Textures: %i
info
2536
Texturizer...
info
2537
The Cancel button closes this dialog reverting all changes
Nút Hủy Bỏ đóng hộp thoại này và không thực hiện thay đổi
info
2538
The Cancel button closes this dialog reverting all changes.
Nút Hủy Bỏ đóng hộp thoại này và không thực hiện thay đổi
info
2539
The Cancel button closes this dialog reverting all changes. When using the Skip option, the processing will continue with next operation if there is one.
Nút Hủy Bỏ đóng hộp thoại này và không thực hiện thay đổi. Khi dùng tùy chọn Bỏ Qua, hành động sẽ tiếp tục được thực hiện nếu có.
info
2540
The Cancel button closes this dialog reverting the changes made
Nút Hủy Bỏ đóng hộp thoại này và không thực hiện thay đổi
info
I wish there were...
Vista & Win 7 icons