Vietnamese phrases #381-400 for RealWorld Icon Editor 2010.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
381
App-Help: Ask Online
Ứng Dụng - Giúp Đỡ : Hỏi Trực Tuyến
info
382
App-Help: Context
Ứng Dụng - Giúp Đỡ : Bối Cảnh
info
383
App-Help: Custom
Ứng Dụng - Giúp Đỡ : Tùy Chọn
info
384
App-Help: Local
Ứng Dụng - Giúp Đỡ : Nội Vùng
info
385
App-Misc: Execute Command
Ứng Dụng - Đa Dạng : Thực Hiện Lệnh
info
386
App-Tools: Layout Configuration
Ứng Dụng - Công Cụ : Cấu Hình Bố Cục
info
387
App-Tools: Layouts
Ứng Dụng - Công Cụ : Bố Cục
info
388
App-Tools: Layouts Management
Ứng Dụng - Công Cụ : Quản Lí Bố Cục
info
389
App-Tools: Misc
Ứng Dụng - Công Cụ : Đa Dạng
info
390
App-Tools: Options
Ứng Dụng - Công Cụ : Tùy Chọn
info
391
App-View: Custom Toolbar
Hiển Thị Ứng Dụng : Tùy Chỉnh Thanh Công Cụ
info
392
App-View: Status Bar
Ứng Dụng - Hiển Thị : Thanh Trạng Thái
info
393
Append snapshot
info
394
Application &options...
Tùy chọn  Ứng &dụng...
info
395
Application web page.
info
396
Apply
Áp dụng
info
397
Apply a bilinear or a perspective transformation.
Áp dụng biến đổi theo song tuyến tính hoặc luật xa gần.
info
398
Apply an selected modifier on region defined by "%s" tool.
Áp dụng bộ điều chỉnh được chọn trên vùng được định nghĩa bằng công cụ "%s".
info
399
Apply custom convolution filter using up-to 31x31 matrix.
Áp dụng bộ lọc chập tùy chỉnh bằng cách sử dụng lên đến ma trận cỡ 31x31.
info
400
Apply custom convolution filter using up-to 31x31 matrix.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Convolution">More information</a>.
Áp dụng bộ lọc chập tùy chỉnh bằng cách sử dụng lên đến ma trận cỡ 31x31.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Convolution">Thêm thông tin</a>.
info
What about ICL files?
I wish there were...