Vietnamese phrases #401-420 for RealWorld Icon Editor 2010.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
401
Apply gamma correction to the whole image or to current selection.
Áp dụng hiệu chỉnh gamma đến toàn bộ ảnh hoặc đối tượng đang chọn.
info
402
Apply gamma-correction to compensate for non-linear display properties.
Áp dụng chỉnh sửa gammma để bù cho thuộc tính hiển thị phi tuyến.
info
403
Apply gaussian blur on current mask.
Áp dụng kiểu mờ Gauss trên màn chắn hiện tại.
info
404
Apply transformation to selected grip points.
info
405
Apply transformation to selected grip points.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/3D_Grip_Points_-_Transform_Points">More information</a>.
info
406
Arbitrary Rotation
Xoay tùy ý
info
407
Arbitrary coordinates
Tọa độ bất kì
info
408
Arbitrary rotation
info
409
Are you sure you want to permanently delete file "%s"?
info
410
Arrow
info
411
Arrow Down
Mũi Tên Xuống
info
412
Arrow Left
Mũi Tên Trái
info
413
Arrow Right
Mũi Tên Phải
info
414
Arrow Up
Mũi Tên Lên
info
415
ArtGrain...
info
416
ArtiFax...
info
417
Artistic
info
418
Artworx...
info
419
Ask &question online...
Hỏi Đáp trự&c tuyến...
info
420
Assign a unique ID to be able to identify the toolbar and to show or hide it from menu.
Chỉ định một ID duy nhất để có thể xác định thanh công cụ và hiển thị hoặc ẩn nó từ trình đơn.
info
Select background
I wish there were...