Vietnamese phrases #561-580 for RealWorld Icon Editor 2010.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
561
Classified Operations
Phân Loại Các Hoạt Động
info
562
Clear all custom color swatches. Recommended before importing.
info
563
Click empty space to add new stop to the gradient. Delete stop by dragging it outside. Select stop by clicking on it.
Nhấp vào khoảng trống để tạo điểm dừng mới cho građien. Xóa điểm dừng bằng cách kéo nó ra ngoài. Chọn điểm dừng bằng cách click vào nó.
info
564
Click here and then on any control that you want to learn more about.
Click vào đây rồi click vào bất kỳ công cụ nào mà bạn muốn tìm hiểu thêm.
info
565
Click on Refresh to display a preview of the processed image.
Click vào Tải lại để hiển thị một bản xem trước của hình ảnh đã chỉnh sửa.
info
566
Click on a button to quickly switch to the respective folder. You may add the current folder to this list using the buttons in the right upper part of this window.
Nhấp chuột vào một nút để nhanh chóng chuyển sang thư mục tương ứng. Bạn có thể thêm các thư mục hiện tại vào danh sách này bằng cách sử dụng các nút ở phần trên bên phải của cửa sổ này.
info
567
Click on tags to select/unselect them. Double-click a tag to select it and unselect all other tags. A bigger or bolder font indicates a frequently used tag.
info
568
Click the Configure button to manually choose which formats to generate and what effects to apply.
info
569
Click the toolbar buttons to run commands. To get more help for individual buttons, move mouse over the button and read the description in status bar.\n\nYou can add, remove, reorder, or configure toolbar buttons in layout configuration dialog.
info
570
Click to add current color to last used colors.
Nhấn để thêm màu hiện tại vào màu vừa sử dụng.
info
571
Click to select hue and saturation values of the current color. The final color is also influenced by the luminance set in the second area.
Nhấn vào đây để chọn giá trị màu sắc và độ bão hòa của màu hiện tại. Màu sắc cuối cũng bị ảnh hưởng bởi độ sáng thiết lập ở khu vực thứ hai.
info
572
Click to select luminance and alpha values for the current color.
Nhấn vào đây để chọn độ sáng và giá trị alpha cho màu hiện tại.
info
573
Click with mouse or use arrow keys to change color components complementary to the selected one.
Nhấp chuột hoặc sử dụng các phím mũi tên để thay đổi các thành phần màu bổ sung cho đối tượng được chọn.
info
574
Click with mouse or use left and right arrow keys to change color opacity (alpha).
info
575
Click with mouse or use up and down arrow keys to change the selected color component.
info
576
Close
Đóng
info
577
Close the active document.
Đóng các dữ liệu hiện hành.
info
578
Closed
Đóng lại
info
579
Clouds
info
580
Code page
info
Vista & Win 7 icons
What about ICL files?