Vietnamese phrases #801-820 for RealWorld Icon Editor 2010.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
801
Custom background
info
802
Custom color
Tùy chỉnh màu
info
803
Custom colors
Tùy chỉnh màu
info
804
Custom convolution filter
Tùy chỉnh bộ lọc tích chập
info
805
Custom convolution filter...
Tùy chỉnh bộ lọc tích chập...
info
806
Custom format...
info
807
Custom grid
info
808
Custom icons...
Tùy chỉnh icons...
info
809
Custom operation #1
info
810
Custom operation #2
info
811
Custom presets for tools, colors, fill styles, and drawing modes.
Tùy chỉnh cài đặt trước cho các công cụ, màu sắc, kiểu tô, và chế độ bản vẽ.
info
812
Custom zoom
Tùy chỉnh thu phóng
info
813
Custom1
Tùy chọn 1
info
814
Customize Application Icon
info
815
Customize application icon...
info
816
Customize the main application window. Already opened documents or windows will not be affected.
Tùy chỉnh các cửa sổ ứng dụng chính. Dữ liệu hoặc cửa sổ đã mở sẽ không bị ảnh hưởng.
info
817
Cut the selection and put it on the Clipboard.
Cắt các đối tượng được lựa chọn và đặt nó vào Clipboard.
info
818
Cutoff
info
819
Cylinder
info
820
Cylinder is a tube with straight sides and two equal sized circular end.
info
I wish there were...
Vista & Win 7 icons