Vietnamese phrases #1101-1120 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1101
Manually set coordinates of the clicked control handle.
info
1102
Margins
info
1103
Margins:
info
1104
Mark all available items or objects as selected.
Đánh dấu tất cả các phần tử có sẵn, hoặc các đối tượng đã được chọn.
info
1105
Mask ID
info
1106
Mask ID:
ID màn che :
info
1107
Mask from opacity
Tạo màn che mờ
info
1108
Matches pixels with similar alpha value (opacity/transparency).
info
1109
Matches pixels with similar brightness.
info
1110
Matches pixels with similar hues.
info
1111
Matches pixels with similar values in red, green, blue and alpha channels.
info
1112
Matching files:
Kết hợp các tệp :
info
1113
Maximize contrast of each of the red, green, and blue color channels.
info
1114
Maximum Colors
info
1115
Maximum color value. Recommended values are 1 (the native HDR range), 100 (percent range), or 255 (classic 8-bit color).
Giá trị màu sắc tối đa. Giá trị đề nghị là 1 (nếu là HDR), 100 (nếu là phần trăm), hoặc 255 (nếu là 8-bit color).
info
1116
Maximum difference between the color of the clicked pixel and the color of the flood-filled pixel. Values range from 0 to 100%.
info
1117
Maximum distance in pixels that each pixel is influences.
Khoảng cách tối đa (tính bằng pixel) của mỗi pixel bị ảnh hưởng.
info
1118
Maximum energy of a pixel to consider it noise.
info
1119
Maximum number of computation steps and hence colors in the final picture.
Tối đa số bước tính và do đó màu được thể hiện ở ảnh cuối.
info
1120
Mean removal
Mean removal
info
Select background
What about ICL files?