Vietnamese phrases #1981-1999 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1981
pixels
pixels
info
1982
px
px
info
1983
text-editor
info
1984
unknown-data
info
1985
violet
tím
info
1986
xxxx.x.x
xxxx.x.x
info
1987
» Area Splitter «
» Bộ chia vùng «
info
1988
» Command List «
» Danh Sách Lệnh «
info
1989
» Display Configuration «
» Hiển Thị Cấu Hình «
info
1990
» Document Operation «
» Dữ Liệu Hiện Hành «
info
1991
» Empty View «
» Làm trống Tầm nhìn «
info
1992
» JavaScript «
» JavaScript «
info
1993
» No Operation «
» Không Có Thao Tác «
info
1994
» No Transformation «
» Không Có Biến Đổi «
info
1995
» Popup Menu «
» Trình Đơn Tại Chỗ «
info
1996
» Roll-Out Panels «
» Triển khai Bảng «
info
1997
» Sequence «
» Dãy «
info
1998
» Tabs «
» Tabs «
info
1999
» Toolbar «
» Thanh công cụ «
info
What about ICL files?
Select background