Vietnamese phrases #441-460 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
441
Color of the outline.
Màu của viền
info
442
Color picker value range:
Bảng chọn khoảng giá trị màu :
info
443
Color picker window
Cửa sổ bảng chọn màu sắc
info
444
Color saturation...
Độ bão hòa màu ...
info
445
Color synchronization ID
info
446
Color used to fill the borders.
Màu dùng để tô viền.
info
447
Color1 ID:
ID của Màu 1:
info
448
Color:
Màu :
info
449
Colored
info
450
Colorize
Hiệu chỉnh màu
info
451
Colors
Các màu
info
452
Colors displayed in the color button's popup palette (beside the stadard ones).
Màu sắc được hiển thị trong nút màu hiện lên trên bảng (bên cạnh bảng màu cơ bản)
info
453
Colors:
Màu :
info
454
Combine
info
455
Combine content of all layers flattening the image.
Kết hợp nội dung của tất cả các lớp làm phẳng ảnh.
info
456
Combined
Kết hợp
info
457
Command
info
458
Command codes
info
459
Command type
info
460
Commands
Lệnh
info
Vista & Win 7 icons
Select background