Vietnamese phrases #21-40 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
21
&Blend with background...
Trộn &với nền...
info
22
&Brightness:
Độ &sáng :
info
23
&Cache views
&Xem bộ nhớ đệm
info
24
&Canvas size...
&Kích cỡ khung vẽ...
info
25
&Category:
info
26
&Colorize...
Màu &sắc...
info
27
&Commands:
&Lệnh :
info
28
&Configure layout...
info
29
&Contrast [%]:
Độ &tương phản [%] :
info
30
&Copy %s
&Sao chép %s
info
31
&Copy selected frame
&Sao khung được chọn
info
32
&Description:
&Mô tả :
info
33
&Disable undo
&Tắt chế độ khôi phục
info
34
&Drop shadow...
Tạo &bóng...
info
35
&Edit
Chỉnh &sửa
info
36
&Essentials...
&Yếu tố cần thiết...
info
37
&Extract part by:
Phần trích bởi:
info
38
&File
&Tệp
info
39
&Fill...
&Tô...
info
40
&Gamma:
&Gamma :
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...