Vietnamese phrases #1201-1220 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1201
No view is occupying this area due to a invalid configuration. Please verify your configuration and eventually reset it to default values using the manager tool in Windows Start menu.
Không có hiển thị đang chiếm khu vực này do có một cấu hình không hợp lệ. Xin vui lòng kiểm tra cấu hình của bạn và cuối cùng là thiết lập lại giá trị mặc định bằng cách sử dụng các công cụ quản lý trong trình đơn Start của Windows.
info
1202
Noise removal
info
1203
None
Không
info
1204
Normal crop
info
1205
Normal map
Ánh xạ thường
info
1206
Normalize layers
Bình thường hóa lớp
info
1207
Normal|Multiply|Screen|Add|Subtract|Average|Difference|Minimum (darken)|Maximum (lighten)|Overlay|Replace hue|Replace saturation|Replace brightness|Replace color|Silhouette
Bình thường | Nhân đôi | Màn hình | Tiện ích | Trừ | Trung bình | Sự khác nhau | Tối thiểu (tối) | Tối đa (sáng) | Che phủ | Thay thế độ màu | Thay thế bão hòa | Thay thế độ sáng | Thay thế màu | Hình chiếu
info
1208
Not constrained
info
1209
Note
Ghi chú
info
1210
Note: handle coordinates will be sent to the tool exactly as entered, regardless of current coordinate mode. In case of invalid values, the results can be unexpected.
info
1211
Note: maximum and minimum zoom values may depend on the size of the window and the displayed image.
info
1212
Number of places behind the decimal point. Increase this value for higher precision color accuracy or when range is low.
Số đằng sau dấu thập phân. Tăng giá trị này cho độ chính xác màu sắc chính xác cao hơn hoặc thấp hơn.
info
1213
OK
OK
info
1214
Object alignment
info
1215
Object providing menu or toolbar commands.
info
1216
Object specifying command list.
Đối tượng quy định danh sách lệnh.
info
1217
Object that controls the command in the window's context menu.
Đối tượng điều khiển các lệnh trong trình đơn nội dung của cửa sổ.
info
1218
Offset of the dropped shadow in pixels. Positive values will move the shadow in the right bottom direction.
Độ lệch của đổ bóng. Giá trị hiện hữu sẽ di chuyển bóng theo hướng phía dưới bên phải.
info
1219
On &key pressed:
info
1220
On key pressed
info
Select background
What about ICL files?