Vietnamese phrases #1841-1860 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1841
Toolbar name
info
1842
Top
Đỉnh
info
1843
Top left
Trên Trái
info
1844
Top right
Trên Phải
info
1845
Transform the image from cartesian coordinates (x, y) to polar coordinates (r, φ).
Chuyển ảnh từ tọa độ Descartes (x, y) sang tọa độ cực (r, φ).
info
1846
Transform the image from polar coordinates (r, φ) to cartesian coordinates (x, y).
Chuyển ảnh từ tọa độ cực (r, φ) sang tọa độ Descartes (x, y).
info
1847
Transformation
Chuyển đổi
info
1848
Transformation:
info
1849
Translated string:
Chuỗi đã dịch:
info
1850
Translation table contains %i items. Press Update to check if more are available.
Bảng dịch có chứa %i mục. Nhấn Cập nhật để kiểm tra bản dịch có sẵn.
info
1851
Translation table contains %i items. There are also %i items translated by you. Press Upload to make them available for others.
Bảng dịch có chứa %i mục. Ngoài ra còn có %i mục của bạn. Nhấn Tải lên để chia sẻ bản dịch của bạn cho những người khác.
info
1852
Translation table is not available; try downloading it or help by translating yourself.
Bảng dịch không có sẵn, hãy tải về hoặc đóng góp bằng cách tạo bảng dịch riêng của bạn.
info
1853
Translation tables for this language are not available.
info
1854
Translator mode
Chế độ dịch
info
1855
Transparency
Độ trong suốt
info
1856
Turbulence:
info
1857
Turn the image upside down.
Lộn ngược hình ảnh xuống.
info
1858
Tutorials
Các hướng dẫn
info
1859
Type
Loại
info
1860
Type any text in this box and then click in the raster image editor to render the text using the specified font.
Nhập bất kì văn bản vào trong hộp này và click vàò trình soạn ảnh mành để chọn kiểu font cho văn bản.
info
I wish there were...
Select background