Vietnamese phrases #1381-1400 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1381
Raster Editor - Custom Presets
Trình Soạn Ảnh Mành - Tùy Chỉnh Bộ Định Sẵn
info
1382
Raster Editor - Draw Mode
Trình Soạn Ảnh Mành - Chế Độ Vẽ
info
1383
Raster Editor - Drawing Tool Command Line
Trình Soạn Ảnh Mành - Dòng Lệnh Công Cụ Vẽ
info
1384
Raster Editor - Edit Tool Properties
Trình Soạn Ảnh Mành - Thuộc Tính Công Cụ Chỉnh Sửa
info
1385
Raster Editor - Edit Tools
Trình Soạn Ảnh Mành - Công Cụ Chỉnh Sửa
info
1386
Raster Editor - Fill Style
Trình Soạn Ảnh Mành - Kiểu Tô
info
1387
Raster Editor - Fill Style Properties
Trình Soạn Ảnh Mành - Thuộc Tính Kiểu Tô
info
1388
Raster Editor - Finish Drawing
Trình Soạn Ảnh Mành - Hoàn Tất Vẽ
info
1389
Raster Editor - Grid
Trình Soạn Ảnh Mành - Chia Lưới
info
1390
Raster Editor - Image Composition
Trình Soạn Ảnh Mành - Thành Phần Ảnh
info
1391
Raster Editor - Swap Colors
Trình Soạn Ảnh Mành - Hoán Đổi Màu
info
1392
Raster Editor - Window Rendering
Trình Soạn Ảnh Mành - Cửa Sổ Phối Cảnh
info
1393
Raster Image - 2D Editor
Ảnh Mành - Bộ Soạn Thảo 2D
info
1394
Raster Image - Automatic Contrast
info
1395
Raster Image - Bevel
Ảnh Mành - Làm Nghiêng
info
1396
Raster Image - Blend with Background
Ảnh Mành - Trộn Với Nền
info
1397
Raster Image - Blur
Ảnh Mành - Làm Mờ
info
1398
Raster Image - Canvas Size
Ảnh Mành - Kích Thước Khung Vẽ
info
1399
Raster Image - Color Adjustments
Ảnh Mành - Điều Chỉnh Màu
info
1400
Raster Image - Colorize
Ảnh Mành - Hiệu Chỉnh Màu
info
Select background
What about ICL files?