Vietnamese phrases #321-340 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
321
Binary files
info
322
Black point:
info
323
Blend foreground with background. This setting only applies when drawing with semitransparent color.
Trộn nền trước với nền sau. Thiết lập này chỉ áp dụng khi vẽ với màu bán trong suốt.
info
324
Blend transparent outline
Trộn viền trong suốt
info
325
Blend with Background
Trộn với nền
info
326
Blending
info
327
Blending mode
Chế độ trộn
info
328
Blending mode defines how are new pixels combined with the old ones.
info
329
Blending mode:
Chế độ trộn:
info
330
Blending:
Sự pha trộn :
info
331
Blur
Làm mờ
info
332
Blur Mask
Làm Mờ Màn Che
info
333
Blur area with 9 of 25 neighbor pixels
info
334
Blur background
Làm mờ nền
info
335
Blur image using given blur radius.
Làm mờ ảnh bằng cách sử dụng các tia mờ.
info
336
Blur image using given blur radius.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Blur">More information</a>.
info
337
Blur mask
Làm mờ màn che
info
338
Blur pixels from center of the image to the edges.
Làm mờ pixel từ giữa ảnh ra tới cạnh.
info
339
Blur pixels in a circular manner.
Làm mờ pixel bằng cách khoanh những hình tròn.
info
340
Blur radius in pixels.
info
Vista & Win 7 icons
Select background