Vietnamese phrases #661-680 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
661
Divisor
info
662
Divisor:
Bộ chia :
info
663
Do not use pixel grid.
Không dùng lưới pixel.
info
664
Document &name:
info
665
Document - Best Layout
Dữ Liệu - Giao Diện Tốt Nhất
info
666
Document - Extract Document Part
Dữ Liệu - Trích Xuất Phần Văn Bản
info
667
Document - Open in current window
info
668
Document - Open in new window
Dữ Liệu - Mở Trong Cửa Sổ Mới
info
669
Document - Save
Dữ Liệu - Lưu
info
670
Document contains unsaved data.
Tài liệu chứa dữ liệu chưa được lưu.
info
671
Document operation associated with this command.
info
672
Document part sync ID:
ID của phần đồng bộ dữ liệu:
info
673
Document will be transformed by this trasformation. Resulting document will be sent to the adjanced operation.
info
674
Document%04i
info
675
Don't save|Close document discarding changes.
Không lưu | Đóng và không lưu những thay đổi.
info
676
Down
Xuống
info
677
Down-Left
Xuống - Phải
info
678
Down-Right
Xuống - Phải
info
679
Down-Up
Xuống - Lên
info
680
Download
Tải về
info
Vista & Win 7 icons
Select background