Vietnamese phrases #661-680 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
661
Divisor:
Bộ chia :
info
662
Do not use pixel grid.
Không dùng lưới pixel.
info
663
Document &name:
info
664
Document - Best Layout
Dữ Liệu - Giao Diện Tốt Nhất
info
665
Document - Extract Document Part
Dữ Liệu - Trích Xuất Phần Văn Bản
info
666
Document - Open in current window
info
667
Document - Open in new window
Dữ Liệu - Mở Trong Cửa Sổ Mới
info
668
Document - Save
Dữ Liệu - Lưu
info
669
Document contains unsaved data.
Tài liệu chứa dữ liệu chưa được lưu.
info
670
Document operation associated with this command.
info
671
Document part sync ID:
ID của phần đồng bộ dữ liệu:
info
672
Document will be transformed by this trasformation. Resulting document will be sent to the adjanced operation.
info
673
Document%04i
info
674
Don't save|Close document discarding changes.
Không lưu | Đóng và không lưu những thay đổi.
info
675
Down
Xuống
info
676
Down-Left
Xuống - Phải
info
677
Down-Right
Xuống - Phải
info
678
Down-Up
Xuống - Lên
info
679
Download
Tải về
info
680
Drag and drop files or folders from Explorer here to process them
info
I wish there were...
Select background