Vietnamese phrases #721-740 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
721
Ellipse sector
Cung elip
info
722
Emboss
Làm nhô lên
info
723
Empathize objects' edges.
Làm nổi cạnh của đối tượng.
info
724
Emphasize active layer
Làm nổi lớp hiện hành lên
info
725
Emphasize edges in an image.
info
726
Emphasize edges in an image.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Unsharp_Mask">More information</a>.
info
727
Emphasize the border between transparent and filled regions by a contour.
Làm nổi biên giới giữa nền và vùng được tô bằng một đường viền.
info
728
Emphasize the border between transparent and filled regions by a contour.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/outline-effect">More information</a>.
Làm nổi đường viền giữa các vùng trong suốt và vùng được tô bởi một đường bao.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/outline-effect">Thêm thông tin</a>.
info
729
Enable
Đã kích hoạt
info
730
Enable interlacing.
Kích hoạt tính năng xen kẽ.
info
731
Enable to use simple gradient (primary -> secondary color); disable to define custom gradient.
info
732
Enable user interface
info
733
Enabled
Đã kích hoạt
info
734
End color:
info
735
Enrich the drawn shape by drawing darker and brigher stripes.
Làm phong phú thêm các hình vẽ bằng cách vẽ các sọc sáng tối.
info
736
Enter a number to set single color channel of the current color. Press Enter to go to next channel.
Nhập vào một số để thiết lập kênh màu của màu hiện tại. Nhấn Enter để vào kênh tiếp theo.
info
737
Enter color in hexadecimal web format as RRGGBB or include alpha channel using AARRGGBB format.
Nhập màu trong hệ thập lục phân định dạng web như RRGGBB hoặc bao gồm các kênh alpha bằng cách sử dụng định dạng AARRGGBB.
info
738
Enter either a color state ID or a color code in hexadecimal AARRGGBB format prefixed by #.
info
739
Enter or change license
info
740
Enter or purchase license
info
Select background
Vista & Win 7 icons