Polish phrases #3981-4000 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
3981
Type any text in this box and then click in the raster image editor to render the text using the specified font.
Wpisz jakiś tekst i kliknij w edytorze rastrowym aby wyrenderować tekst wybraną czcionką.
info
3982
Type of mapping the values from the given range to the slider in configuration dialog.
Typ przypisania wartości z określonego przedziału dla suwaka w oknie konfiguracji.
info
3983
Type of operation to execute when a gesture is recognized. Some operations have additional settings displayed below.
info
3984
Type of pattern painted when the brush is moving over the canvas.
Typ malowanego wzoru gdy pędzel przemieszcza się nad płótnem.
info
3985
Type of the actual operation.
Rodzaj akcji. łaściwej .
info
3986
Type of the contained object with menu commands.
Typ zawartego obiektu w komendzie menu
info
3987
Type of the view in this panel.
Rodzaj widoku w tym panelu.
info
3988
Type of view to be placed in this tab.
Rodzaj widoku przypisany do tej karty.
info
3989
Type text directly in the raster editor.
Wpisz tekst bezpośrednio w edytorze rastrowym.
info
3990
Typical background color for the image. Images will look best if used on similar backgrounds.
Typowy kolor tła obrazu.Najlepszy rezultat uzyskasz używając obrazów o podobnych tłach.
info
3991
U.S. Comic...
info
3992
UIV Max...
info
3993
Ulead Effects
info
3994
Ultra
info
3995
Ultraviolet...
info
3996
UnPlugged Colors
info
3997
UnPlugged Effects
info
3998
UnPlugged Shapes
Odłączone kształty
info
3999
UnPlugged Tools
info
4000
Underpainting...
info
Vista & Win 7 icons
What about ICL files?