Polish phrases #1261-1280 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1261
Mode
info
1262
Modified
Zmodyfikowany
info
1263
Modified date
Data modyfikacji
info
1264
Modified on %s
Modykowany %s
info
1265
Modify Handle Coordinates
Modyfikuj Współrzędne Uchwytu
info
1266
Modify selection using the "%s" tool. Hold down SHIFT, CTRL or both to add, negate or remove region from selection.
Modyfikuj zaznaczenie narzędziem "%s". Przytrzymaj Shift, Ctrl lub oba aby dodać, zanegować lub usunąć obszar z zaznaczenia.
info
1267
Modify style...
Popraw styl...
info
1268
Modify tags or note
Modyfikuj tagii lub uwagi
info
1269
Modify the JavaScript code to apply a custom filter to current image.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Operation_JScript">More information</a>.
Modyfikuj kod JavaScript'u aby zastosować własny filter na bieżącym obrazie.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/javascript-operation">Więcej informacji</a>.
info
1270
Modify the JavaScript code to apply a custom filter to current image.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Operation_JScript">Online documentation</a>.
Modyfikuj kod JavaScript'u aby zastosować własny filter na bieżącym obrazie.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/javascript-operation">Więcej informacji</a>.
info
1271
Modify the number to change the time the selected frame(s) stay visible. Time is given in 1/60 of second (e.g. setting it to 60 will keep the frame visible for 1 second).
Zmodyfikuj liczby, aby zmienić czas podczas którego wybrane klatki pozostaną widoczne. Czas podawany jest w 1/60 sekundy (więc jeśli ustawisz 60 to klatka będzie widoczna przez 1 sekundę).
info
1272
Modify the numbers to set hot spot coordinates of seleted cursor (frames). Hot spot defines which pixel is active when mouse button is pressed.
Zmodyfikuj liczby, aby ustawić współrzędne wybranego punktu (klatek). Hot spot określa, który piksel jest aktywny po naciśnięciu przycisku myszy.
info
1273
Modify this template to apply a custom filter to current image.
Zmień ten szablon aby zastosować własny filtr do bieżącego obrazu.
info
1274
More &transformations
Więcej transformacji
info
1275
More about authors and license
Więcej o autorach i licencji
info
1276
More colors...
Inne kolory...
info
1277
More effects
Inne efekty.
info
1278
More filters
Inne filtry
info
1279
More information
Więcej informacji
info
1280
More options
Więcej opcji
info
Select background
Vista & Win 7 icons