Polish phrases #1101-1120 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1101
Increase width of shape outline by 1 pixel or by 5 pixels if CTRL key is down.
Zwiększa szerokość konturu kształtu o 1 piksel albo 5p z wciśniętym CTRL.
info
1102
Indicates the currently used value for outline width.
Wskazuje aktualnie użytą wartość dla szerokości konturu.
info
1103
Indicates the initial status of the panel. If enabled, the panel is not visible.
Określa początkowy stan panelu. Jeśli włączony, ten panel jest niewidoczny.
info
1104
Indicates whether to use standard size (32 x 32 pixels) or custom size.
info
1105
Initialize mask from the alpha channel of the image.
Inicjalizuj maskę z kanału Alfa obrazu.
info
1106
Inner shadow
Wewnętrzny cień
info
1107
Inner size
Rozmiar wewnątrz
info
1108
Insert Clipboard contents.
Wstaw ze schowka
info
1109
Insert Frame
info
1110
Insert a copy of the selected layer right after it.
Wstaw kopię wybranej warstwy zaraz po niej
info
1111
Insert a new, empty frame at the end of the animation.
Wstaw nową, pustą klatkę na końcu animacji.
info
1112
Insert as new layer
info
1113
Insert colors
Wstaw kolory
info
1114
Insert frame...
Wstaw klatkę...
info
1115
Insert image
Wstaw obraz
info
1116
Insert new frame into the animated cursor. Optionally copy the image of the selected frame.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Animation_-_Insert_Frame">More information</a>
info
1117
Insert new image in standard format into icon or cursor.
Wstaw nowy obraz w standardowym formacie do ikony lub kursora.
info
1118
Insert new image into current frame.
Wstaw nowy obraz w bieżącą klatkę.
info
1119
Insert position
info
1120
Inside
Wewnątrz
info
Select background
What about ICL files?