Polish phrases #201-220 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
201
Adjust brightness, contrast, gamma, and saturation of the entire image or the selected area.
Ustaw jasność, kontrast, gamma i nasycenie całego obrazu lub zaznaczenia.
info
202
Adjust brightness, contrast, gamma, and saturation of the entire image or the selected area.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">More information</a>.
Ustaw jasność, kontrast, gamma i nasycenie całego obrazu lub zaznaczonego obszaru.<br><br><a href="http://wiki-rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">Więcej informacji</a>.
info
203
Adjust color saturation of the current layer or of the current selection.
Ustaw nasycenie koloru aktualnej warstwy lub zaznaczenia.
info
204
Adjust contrast of the whole image or of current selection.
Ustaw kontrast całego obrazu lub zaznaczenia.
info
205
Adjust exposure
Regulacja ekspozycji
info
206
Adjust gamma
info
207
Adjust light level to preserve flat surfaces
Dopasuj poziom światła do zachowania równych powierzchni
info
208
Adjust size by %i,%i
info
209
Adjust size by:
Dopasuj rozmiar przez:
info
210
Adjust the light level to avoid changing flat surfaces.
Dopasuj poziom światła aby uniknąć zmian płaskich powierzchni.
info
211
Adjustable
Można Edytować
info
212
After &last frame
Po %last klatce
info
213
After current
Po bieżącym
info
214
After last
Po ostatnim
info
215
After setting the parameters, click OK to activate the operation.\r\n\r\n<a href="http://wiki.rw-designer.com/Operation_PlugIns">Online documentation</a>
Po ustawieniu parametrów kliknij OK by uruchomić zadanie
info
216
Align:
Równaj:
info
217
Alignment:
Wyrównanie
info
218
All available parts
Wszystkie dostępne części
info
219
All files
Wszystkie pliki
info
220
All operations can be undone. If there is not enough memory for backup of an operation, it may become impossible to further edit a document.
Wszystkie operacje mogą zostać cofnięte. Jeżli zabraknie pamięci dalsza edycja nie będzie możliwa.
info
Select background
What about ICL files?