Polish phrases #1321-1340 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1321
No image in clipboard.
Brak obrazów w schowku
info
1322
No recently used files found.
Nie znaleziono ostatnio używanych plików.
info
1323
No smoothing
Bez wygładzania
info
1324
No user interface configuration is available for the current document type. Learn about layouts at http://wiki.rw-designer.com/Window_Layout
Brak dostępnej konfiguracji interfejsu użytkownika dla bieżącego typu dokumentu. Dowiedz się więcej o układach na http://wiki.rw-designer.com/Window_Layout
info
1325
No view is occupying this area due to a invalid configuration. Please verify your configuration and eventually reset it to default values using the manager tool in Windows Start menu.
Z powodu niedozwolonej konfiguracji obszar nie posiada przypisanego widoku. Sprawdź ustawienia lub je zresetuj używając menadżera narzędzi w Menu Start.
info
1326
NonCommercial Usage Only (CC nc)
info
1327
None
Żaden
info
1328
Normal map
Normalna mapa
info
1329
Normal select
Zwykłe zaznaczenie
info
1330
Normalize layers
Normalizuj warstwy
info
1331
Normal|Multiply|Screen|Add|Subtract|Average|Difference|Minimum (darken)|Maximum (lighten)|Overlay|Replace hue|Replace saturation|Replace brightness|Replace color|Silhouette
Normalne|Mnóż|Ekran|Dodaj|Odejmij|Średnia|Różnica|Minimum (przyciemnij)|Maximum (rozjaśnij)|Pokrywanie|Zamień barwę|Zamień nasycenie|Zamień jasność|Zamień kolor|Sylwetka
info
1332
Note
Notatka
info
1333
Note: handle coordinates will be sent to the tool exactly as entered, regardless of current coordinate mode. In case of invalid values, the results can be unexpected.
Info: współrzędne uchwytu zostaną wysłane do narzędzia tak jak zostały wprowadzone, bez względu na wybrany tryb. W przypakdu nieprawidłowych wartości, rezultaty mogą być nieoczekiwane.
info
1334
Note: maximum and minimum zoom values may depend on the size of the window and the displayed image.
info
1335
Number of bits used to represent single pixel. Higher value means more possible colors.
info
1336
Number of copies
info
1337
Number of dots. More dots means smaller dots.
Liczba kropek. Wiecej kropek oznacza mniejsze kropki.
info
1338
Number of edges of the star. It should be >= 2.
info
1339
Number of generated frames. Higher number results in more variable fire.
Liczba stworzonych klatek. Wyższa liczba oznacza bardziej różnorodny ogień.
info
1340
Number of generated frames. Higher number results in smoother animation.
Liczba stworzonych klatek. Wyższa liczba oznacza płynniejszą animację.
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...