Polish phrases #141-160 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
141
A method for serialization of an image into a file.
Metoda przekształcania obrazu w plik.
info
142
A mouse cursor is an image moving on the computer display showing you the mouse position. The point in the image used for clicking is called "hot spot". Mouse cursors may be animated.
Kursor myszy to obraz poruszający się po wyświetlaczu komputera pokazujący pozycję myszy. Punkt obrazu używany do klikania nazywa się "hot spot". Kursory myszy mogą być animowane.
info
143
A raster image is a rectangular area of dots called pixels. A picture is created by assigning each dot a color using various drawing tools. All photographs and most pictures found on the web are in fact raster images.
Obraz rastrowy jest prostokątnym obszarem złożnym z punktów (pikseli). Korzystając z narzędzi rysowania przypisujemy każdemu punktowi kolor tworząc w ten sposób obraz. Wszystkie fotografie i większość obrazów znaleionych w sieci to tak naprawdę obrazy rastrowe.
info
144
A rectangle can be mapped onto a Bézier patch.
Prostokąt może być mapowany na ścieżkę Beziera.
info
145
A rectangle can be moved, scaled in X and Y directions and rotated.
Prostokąt może być przesuwany, skalowany w kierunkach X i Y oraz obracany.
info
146
A rectangle can be turn into arbitrary convex quadrangle as if it were rotated in 3D space and projected back using perspective projection.
Prostokąt może zostać przekształcony na czworobok, bezwzględny, wypukły, jakby został obrócony w w przestrzeni 3D tworząc swoją własne wielokrotne odbicie.
info
147
A rentangle representing the viewport of the view with the given ID will be displayed and can be dragged.
Zostanie wyświetlony prostokąt określający część widoku z danym ID (może być przeciągany).
info
148
A second color for gradient filling.
Drugi kolor dla wypełnienia gradientowego.
info
149
A short description of this cursor. 250 characters maximum.
info
150
AARRGGBB value of a color used as a primary color with styles that do not define their own colors.
AARRGGBB wartości koloru użyte jako główny kolor ze stylami nie określonymi w ich własnych kolorach.
info
151
AARRGGBB value of a color used as a secondary color with styles that do not define their own colors.
AARRGGBB wartości koloru użyte jako drugi kolor ze stylami które nie określają swoich kolorów.
info
152
AARRGGBB:
AARRGGBB:
info
153
About RealWorld Cursor Editor
O RealWorld Cursor Editor
info
154
Absolute
Bezwzględny
info
155
Account
Konto
info
156
Activate tag
info
157
Active color
Kolor aktywny
info
158
Active layer
Warstwa aktywna
info
159
Active tab:
Aktywna karta:
info
160
Add Cursor to Online Library
info
Vista & Win 7 icons
Select background