Polish phrases #1681-1700 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1681
Select &all
Zaznacz wszystko
info
1682
Select &all (%s)
Wybierz &wszystko (%s)
info
1683
Select Brush Pattern
Wybierz Wzór Pędzla
info
1684
Select Location
Wybierz lokalizację
info
1685
Select a custom image brush.
info
1686
Select a mouse gesture here and then use the controls on the right side of the dialog to configure an operation that will be executed when this gesture is drawn in raster editor using right mouse button.
Wybierz gesty myszy tutaj a potem użyj kontrolki po prawej stronie do skonfigurowania akcji, która będzie wykonana tym gestem w edytorze rastrowym używając prawego przycisku myszy.
info
1687
Select a rectangle by dragging with mouse. Hold down SHIFT and/or CTRL to add, remove or negate current selection.
Zaznacz prostokąt przyciskiem myszy. Trzymaj Shift lub/i Ctrl aby dodać, usunąć lub zanegować aktualne zaznaczenie.
info
1688
Select a region similar to the clicked pixel. Hold down CTRL and/or SHIFT to combine the new selection with the current one.
Zaznacz obszar podobny do klikniętego piksela. Trzymaj Ctrl i/lub Shift aby połączyć nowe zaznaczenie z aktualnym.
info
1689
Select a view to use.
Wybierz którego widoku użyć
info
1690
Select all objects that are currently not selected.
Zaznacz wszystkie obiekty, które nie są zaznaczone
info
1691
Select an effect to add:
Wybierz efekt do dodania:
info
1692
Select an effect to apply on the retouched pixels.
Wybierz efekt do zastosowania w retuszowanych pikselach. 
info
1693
Select color component used by the color areas to the left.
Wybierz składnik koloru użyty w obszarach koloru z lewej.
info
1694
Select color from a palette of default colors or from a screen pixel.
Wybierz kolor z palety domyślnych kolorów lub z ekranu.
info
1695
Select cursor size. All Windows versions support 32x32 pixel cursors. Windows 7 in high resolution mode can also use 48x48 pixel cursors.
info
1696
Select how to handle multiple open documents.
Jak zarządzać wieloma otwartymi dokumentami
info
1697
Select how to merge the current layer with the underlying layers.
Wybierz jak połączyć aktualną warstwę z warstwami spodnimi.
info
1698
Select how to visualize the colors.
info
1699
Select printer and print image.
info
1700
Select the preferred language. English will be used for strings unavailable in the selected language.
Wybierz swój język. Angielski będzie użyty w miejscu nieprzetłumaczonych tekstów.
info
Select background
Vista & Win 7 icons