Polish phrases #2001-2020 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2001
Type "%s"
info
2002
Type any text in this box and then click in the raster image editor to render the text using the specified font.
Wpisz jakiś tekst i kliknij w edytorze rastrowym aby wyrenderować tekst wybraną czcionką.
info
2003
Type number from 8 to 256 to define image height.
Wpisz liczbę z zakresu 8-256 aby określić wysokość obrazu.
info
2004
Type number from 8 to 256 to define image width.
info
2005
Type of mapping the values from the given range to the slider in configuration dialog.
Typ przypisania wartości z określonego przedziału dla suwaka w oknie konfiguracji.
info
2006
Type of operation executed in this step of the sequence.
Typ akcji wykonanej podczastego kroku w sekwencji.
info
2007
Type of operation to execute when a gesture is recognized. Some operations have additional settings displayed below.
info
2008
Type of pattern painted when the brush is moving over the canvas.
Typ malowanego wzoru gdy pędzel przemieszcza się nad płótnem.
info
2009
Type of the actual operation.
Rodzaj akcji. łaściwej .
info
2010
Type of the contained object with menu commands.
Typ zawartego obiektu w komendzie menu
info
2011
Type of the view in this panel.
Rodzaj widoku w tym panelu.
info
2012
Type of transformation executed in this step. (Note: transformation should not be the last step in the sequence, because the result will be lost.)
info
2013
Type text directly in the raster editor.
Wpisz tekst bezpośrednio w edytorze rastrowym.
info
2014
Type:
info
2015
Typical background color for the image. Images will look best if used on similar backgrounds.
Typowy kolor tła obrazu.Najlepszy rezultat uzyskasz używając obrazów o podobnych tłach.
info
2016
Typical background color for this icon. Images will look best if used on this or similar backgrounds.
Typowe kolory tła dla tej ikony. Obrazy będą wyglądały najlepiej na tym lub podobnym tle.
info
2017
Unavailable
Niedostępne
info
2018
Undo
info
2019
Undo all operations upto this one.
Cofnij wszystkie akcje aż do tej.
info
2020
Undo functionality will be disabled. Choose this option for best performace and lowest memory requirements.
Opcja 'Cofnij' będzie wyłączona. Zalecane dla najlepszej wydajności i najniższego zużycia pamięci.
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...