Polish phrases #1481-1500 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1481
This list contains names of currently available layouts. Use the toolbar buttons above the box to control the layouts. Double-click an layout to configure it.
Lista aktualnie dostępnych układów. Użyj przycisków u góry aby zarządzać układami. Dwu-klik uruchamia konfigurację układu.
info
1482
This operation will be performed on the transformed document.
Ta akcja będzie przeprowadzona na przekształconym dokumencie.
info
1483
This parameter controls the maximum coverage of each painted pattern.
Ten parametr kontroluje max krycie każdego malowanego deseniu.
info
1484
This setting controls how to combine the outline with the original shape.
To ustawienie określa w jaki sposób kontur połączy się z kształtem.
info
1485
This table shows file types supported by this application. Set a check mark to the left of a file type that should be associated in shell.
Ta tabela pokazuję rozszerzenia obsługiwane przez aplikację. Zaznacz pole obok typu pliku aby przypisać go do programu w systemie.
info
1486
This value constrols shadow density. Higher value means darker shadow.
Ta wartość określa gęstość cienia. Wyższa wartość to ciemniejszy cień.
info
1487
This view allows you to modify raster images using drawing tools. Controls:\n - Zoom in and out by rotating mouse wheel. Pan by dragging with middle button (wheel) pressed. CTRL = smooth zoom.\n - Left mouse button activates the current edit tool. SHIFT and CTRL keys modify behavior of some tools.\n - Use right mouse button to perform mouse gestures. Right-click for context menu.
To okno umożliwia modyfikowanie obrazów rastrowych za pomocą narzędzi do rysowania. Jak kontrolować:\r\n - Powiększaj i zmniejszaj, obracając kółko myszy. Możesz przesuwać, przeciągając kółko myszy wciśnięte. Przytrzymaj CTRL, aby wykonać płynny zoom.\r\n - Lewy przycisk myszy umożliwia korzystanie z bieżącego narzędzia edycji. Klawisze SHIFT i CTRL modyfikują zachowanie niektórych narzędzi.\r\n - Użyj PPM, aby wykonać gesty myszy. Kliknij PPM, aby wyświetlić menu kontekstowe.
info
1488
This window shows structure of the configuration. Select an item to display its configuration in the right pane. Items marked with small dialog icon have custom configuraton dialogs.
To okno pokazuje strukturę konfiguracji. Wybierz pozycję aby zobaczyć jej konfigurację w prawym panelu. Pozycje oznaczone małą ikonką dialogu posiadają własną konfigurację. 
info
1489
This wizard creates a new image from the current content of your desktop. This window will disappear for a moment while capturing is performed.
Ten kreator tworzy nowy obraz z bieżącej zawartości pulpitu. Okno zniknie na chwilę podczas wykonywania przechwytywania.
info
1490
This wizard opens a raster image from the clipboard. Images can be placed on clipboard using the Copy or Copy Image command in graphic editors. Content of any window can be capured by pressing ALT+PrtScn keys while the window is active.
Ten kreator otwiera obraz rastrowy ze schowka. Obrazy mogą być umieszczone w schowku za pomocą polecenia Kopiuj lub Kopiuj obraz w edytorach graficznych. Zawartość każdego okna można przechwycić naciskając Alt + PrtScn gdy okno jest aktywne.
info
1491
Threshold
Próg
info
1492
Threshold:
Próg:
info
1493
Thumbnails
Miniatury
info
1494
Tile crop (16x16 pixels)
Kafelki przycięcie (16x16 pixels)
info
1495
Tile crop helps to crop the image at MCU boundaries to enable lossless JPEG cropping.
info
1496
Tiles
Kafelki
info
1497
Tip: Drag and drop Adobe® Photoshop® filters (.8bf) on this window.
Porada: Przeciągnij i upuść filtry Adobe® Photoshop® (.8bf) do tego okna.
info
1498
Tip: Drag in arrow direction.
Porada: Przeciągnij w kierunku strzałki.
info
1499
Tip: Hold CTRL key to set reference point.
Porada: Przytrzymaj klawisz CTRL, aby ustawić punkt odniesienia.
info
1500
Tolerance
info
What about ICL files?
Vista & Win 7 icons