Turkish phrases #1341-1360 for RealWorld Photos 2015.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1341
Scale to fit paper
info
1342
Scale:
Ölçek:
info
1343
Scatter
Dağıt
info
1344
Search the help for selected phrase.
Seçilen ifade için yardım arayın.
info
1345
Secondary color
İkincil renk
info
1346
Secondary formats:
İkincil biçimler:
info
1347
Select &all
Tümünü seç
info
1348
Select &all (%s)
Tümünü seç (%s)
info
1349
Select Location
Konum Seç
info
1350
Select a rectangle by dragging with mouse. Hold down SHIFT and/or CTRL to add, remove or negate current selection.
Fare ile sürükleyerek bir dikdörtgen seçin. Geçerli seçimi eklemek, kaldırmak veya iptal etmek için SHIFT ve / veya CTRL tuşunu basılı tutun.
info
1351
Select a region similar to the clicked pixel. Hold down CTRL and/or SHIFT to combine the new selection with the current one.
Tıklanan piksele benzer bir bölge seçin. Yeni seçimi geçerli olanla birleştirmek için CTRL ve/veya SHİFT tuşunu basılı tutun.
info
1352
Select a view to use.
info
1353
Select all objects that are currently not selected.
Şimdi seçilmeyen tüm nesneleri seçin.
info
1354
Select an effect to add:
Eklemek için bir efekt seçin:
info
1355
Select an effect to apply on the retouched pixels.
info
1356
Select files or folders in the "Source files" panel before clicking the "Start" icon. Alternatively, drag and drop files or folders from any file manager onto the "Start" button to process them.
info
1357
Select group of similar pixels near each pixel and blur them.
Her piksele yakın benzer piksel grubunu seçin ve bunları bulanıklaştırın.
info
1358
Select how to handle multiple open documents.
Birden çok açık belgeyi nasıl kullanacağınızı seçin.
info
1359
Select how to merge the current layer with the underlying layers.
Mevcut katmanı alttaki katmanlarla birleştirmeyi seçin.
info
1360
Select printer and print image.
info
Select background
I wish there were...