Turkish phrases #641-660 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
641
Save the icon in a format suitable for use.
info
642
Save the image in selected layer into a file.
Seçilen katmandaki görüntüyü bir dosyaya kaydedin.
info
643
Save|Close document saving changes.
Kaydet|Değişiklikleri kaydederek belgeyi kapat.
info
644
Scale
info
645
Scale:
Ölçek:
info
646
Scaling
info
647
Scatter
Dağıt
info
648
Screen color
info
649
Search the help for selected phrase.
Seçilen ifade için yardım arayın.
info
650
Select
Seçin
info
651
Select &all
Tümünü seç
info
652
Select &all (%s)
Tümünü seç (%s)
info
653
Select Location
Konum Seç
info
654
Select a region similar to the clicked pixel. Hold down CTRL and/or SHIFT to combine the new selection with the current one.
Tıklanan piksele benzer bir bölge seçin. Yeni seçimi geçerli olanla birleştirmek için CTRL ve/veya SHİFT tuşunu basılı tutun.
info
655
Select all objects that are currently not selected.
Şimdi seçilmeyen tüm nesneleri seçin.
info
656
Select how to handle multiple open documents.
Birden çok açık belgeyi nasıl kullanacağınızı seçin.
info
657
Select how to merge the current layer with the underlying layers.
Mevcut katmanı alttaki katmanlarla birleştirmeyi seçin.
info
658
Select operating system and file format for the icon.
info
659
Select the preferred language. English will be used for strings unavailable in the selected language.
Tercih edilen dili seçin. Seçilen dilde kullanılamayan dizeler için İngilizce kullanılacaktır.
info
660
Selected output device is used for rendering of 3D graphics on screen or into an image.
info
Select background
What about ICL files?