Hungarian phrases #121-140 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
121
<name>
<név>
info
122
<not set>
<nincs megadva>
info
123
<using default>
<eredeti használata>
info
124
A constant used when evaluating the fractals (except Mandelbrot set). Change the value by clicking in the square or by entering numbers directly.
Egy állandó alkalmazása, amikor értékelik a fraktálokat (kivéve a Mandelbrot-halmazt). Az érték módosításához kattintson a téren, vagy módosítsa számok beírásával közvetlenül.
info
125
A method for serialization of an image into a file.
Egy módszer sorozatkészítéshez egy képből egy fájlba.
info
126
A mouse cursor is an image moving on the computer display showing you the mouse position. The point in the image used for clicking is called "hot spot". Mouse cursors may be animated.
Az egér kurzor egy mozgó kép a számítógép képernyőjén, ami megmutatja az egér helyzetét. A képnek az a pontját, amit kattintásra használuk "hot spot"-nak (kattintási pontnak) nevezzük. Az egérkurzor lehet animált is.
info
127
A raster image is a rectangular area of dots called pixels. A picture is created by assigning each dot a color using various drawing tools. All photographs and most pictures found on the web are in fact raster images.
Egy raszterképet egy téglalap alakú képpontokból pontok. A kép minden pont hozzárendelésével a különböző rajzeszközeivel szín jön létre. Minden fotók és képek az interneten található valójában raszteres képek.
info
128
A rectangle can be mapped onto a Bézier patch.
Egy téglalap térképezhető fel Bézier görbére.
info
129
A rectangle can be moved, scaled in X and Y directions and rotated.
Egy téglalap mozgatható, átméretezhető X és Y irányban és forgatható.
info
130
A rectangle can be turn into arbitrary convex quadrangle as if it were rotated in 3D space and projected back using perspective projection.
Egy téglalapot át lehet alakítani tetszőleges konvex négyszöggé, mintha a 3 dimenziós térben lenne elforgatva, és lenne a síkra visszavetítve.
info
131
A rentangle representing the viewport of the view with the given ID will be displayed and can be dragged.
A nézetablakot képviselő téglalapban a megadott azonosítójú nézet jelenik meg, amit húzni lehet.
info
132
A short description of this cursor. 250 characters maximum.
A kurzor rövid leírása. Maximum 250 karakter.
info
133
AARRGGBB value of a color used as a primary color with styles that do not define their own colors.
Az AARRGGBB a színnek az értéke, mint elsődleges szín stílus, amely nem határozza meg a saját színt.
info
134
AARRGGBB value of a color used as a secondary color with styles that do not define their own colors.
Az AARRGGBB a színnek az értéke, mint másodlagos szín stílus, amely nem határozza meg a saját színt.
info
135
AARRGGBB:
AARRGGBB:
info
136
About RealWorld Cursor Editor
RealWorld Cursor Editor Névjegy
info
137
Absolute
Abszolút
info
138
Absolute Adjustable (Left/Top)
Abszolút állítható (Bal/Felső)
info
139
Absolute Adjustable (Right/Bottom)
Abszolút állítható (Jobb/Felső)
info
140
Absolute Fixed (Left/Top)
Abszolút rögzített (Bal/Felső)
info
What about ICL files?
I wish there were...