Polish phrases #481-500 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
481
Coordinates of shapes' control points are limited to integral values.
Koordynaty punktów kontrolnych kształtu są ograniczone do liczb całkowitych.
info
482
Coordinates of shapes' control points can have any real values.
Współrzędne punktów kontrolnych kształtów mogą mieć dowolne realne wartości.
info
483
Copy current image
Skopiuj bieżący obraz
info
484
Copy frame
Skopiuj klatkę
info
485
Copy of 
Kopia
info
486
Copy of %s
Kopia %s
info
487
Copy the selection and put it on the Clipboard.
Skopiuj zaznaczenie do schowka.
info
488
Copyright © 2006-2009
info
489
Copy|Paste| Clear|Open...|Save...|
info
490
Corner radius:
Promień rogu:
info
491
Counld not found a valid Name/Org/Code combination. Please verify that you have copied the activation email to the text box correctly.
Nie można znaleźć wszystkich wymaganych informacji. Sprawdź czy skopiowałeś treść wiadomości e-mail poprawnie.
info
492
Create
Twórz
info
493
Create Arrow Shape
Utwórz Kształt Strzałki
info
494
Create Cursor from Image
Stwórz kursor z obrazka
info
495
Create a mouse cursor from the current image.
Stwórz kursor myszy z bieżącego obrazu.
info
496
Create a new document.
Utwórz nowy dokument
info
497
Create a new empty raster image of given size.
Utwórz nowy pusty obraz rastrowy o danym rozmiarze.
info
498
Create a new frame. Select where to add it.
Tworz nową klatkę. Wybierz gdzie ją dodać.
info
499
Create cursor
Utwórz kursor
info
500
Create filmstrip...
Utwórz przezrocze...
info
I wish there were...
Vista & Win 7 icons