Polish phrases #661-680 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
661
Drag the slider to adjust color saturation.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">More information</a>.
Przesuń suwak aby dostosować nasycenie koloru.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/color-adjustments-operation">Więcej informacji</a>.
info
662
Drag the slider to adjust contrast.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">More information</a>.
Przeciągnij suwak aby zmienić kontrast.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">More information</a>.
info
663
Drag the slider to adjust gamma-correction.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">More information</a>.
Przeciągnij suwak aby dostosować korekcję gamma.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">Więcej informacji</a>.
info
664
Drag the slider to set new animation speed in range 25 to 400%.
Przesuń suwak, aby ustawić nową prędkość animacji w zakresie od 25 do 400%.
info
665
Drag the sliders to adjust colors.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">Online documentation</a>
Ustaw kolory suwakami.<br><br><a href="http://wiki-rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">Online dokumencja</a>
info
666
Drag with your mouse from a point where the object touches ground upwards to create a projected shadow.
Przeciągnij myszą w górę od punktu w którym obiekt dotyka ziemi aby stworzyć cień.
info
667
Dragging with mouse moves the entire picture. Exterior can be either filled with given color or the image can be wrapped.
Przeciąganie myszą przesuwa cały obraz. Na zewnątrz może być wypełniony danym kolorem lub obraz może być zawinięty.
info
668
Draw a curve passig through specified points. Add a new point by dragging control handle in middle of a line segment.
Rysuj krzywą przez określone punkty. Aby dodać nowy punkt przeciągnij kontrolkę umieszczoną pośrodku lini.
info
669
Draw a grid around pixels or small tiles.
Rysuj siatkę naokoło pikseli
info
670
Draw circles or ellipses.
Rysuje okręgi lub elipsy.
info
671
Draw grid around large tiles.
Rysuj siatkę dużych kratek
info
672
Draw lines or polylines. Divide a line by dragging control handle in middle of a line segment.
Rysuj linie lub wielolinie. Podziel linie przeciągając kontrolkę na środek segmentu linii.
info
673
Draw selected layer normally and other layers with opacity set to 50%.
Rysuj zaznaczoną warstwę normalnie a inne z przezroczystością równą 50%.
info
674
Draw shapes with outlines and fill.
info
675
Draw squares or rectangles with given corner radius.
info
676
Draw tool presets
info
677
Draw with a brush.
Rysuj pędzlem.
info
678
Drawing Tool
Narzędzie rysowania
info
679
Drawing tool toolbar
Pasek narzędzi rysowania
info
680
Drop Shadow
Dodaj cień
info
What about ICL files?
Vista & Win 7 icons