Vietnamese phrases #1761-1780 for RealWorld Icon Editor 2010.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1761
No image in clipboard.
Không có ảnh trong clipboard.
info
1762
No parameters.
info
1763
No recently used files found.
info
1764
No smoothing
Không làm mịn
info
1765
No user interface configuration is available for the current document type. Learn about layouts at http://wiki.rw-designer.com/Window_Layout
Không có cấu hình giao diện người dùng hiện có sẵn cho các loại hình tài liệu hiện hành. Tìm hiểu về bố cục tại http://wiki.rw-designer.com/Window_Layout
info
1766
No view is occupying this area due to a invalid configuration. Please verify your configuration and eventually reset it to default values using the manager tool in Windows Start menu.
Không có hiển thị đang chiếm khu vực này do có một cấu hình không hợp lệ. Xin vui lòng kiểm tra cấu hình của bạn và cuối cùng là thiết lập lại giá trị mặc định bằng cách sử dụng các công cụ quản lý trong trình đơn Start của Windows.
info
1767
Non-square image
info
1768
NonCommercial Usage Only (CC nc)
info
1769
None
Không
info
1770
Normal
info
1771
Normal direction
info
1772
Normalize layers
Bình thường hóa lớp
info
1773
Normal|Multiply|Screen|Add|Subtract|Average|Difference|Minimum (darken)|Maximum (lighten)|Overlay|Replace hue|Replace saturation|Replace brightness|Replace color|Silhouette
Bình thường | Nhân đôi | Màn hình | Tiện ích | Trừ | Trung bình | Sự khác nhau | Tối thiểu (tối) | Tối đa (sáng) | Che phủ | Thay thế độ màu | Thay thế bão hòa | Thay thế độ sáng | Thay thế màu | Hình chiếu
info
1774
Note
Ghi chú
info
1775
Note: handle coordinates will be sent to the tool exactly as entered, regardless of current coordinate mode. In case of invalid values, the results can be unexpected.
info
1776
Note: maximum and minimum zoom values may depend on the size of the window and the displayed image.
info
1777
Number of edges of the star. It should be >= 2.
info
1778
Number of places behind the decimal point. Increase this value for higher precision color accuracy or when range is low.
Số đằng sau dấu thập phân. Tăng giá trị này cho độ chính xác màu sắc chính xác cao hơn hoặc thấp hơn.
info
1779
Number of points
info
1780
Number of sides of the prism. Minimum value is 3.
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...