Vietnamese phrases #781-800 for RealWorld Icon Editor 2010.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
781
Cross
Dấu Thập
info
782
Crosshatch...
info
783
Crystallize...
info
784
Cu&t
Cắ&t
info
785
Cu&t %s
Cắ&t %s
info
786
Cubic interpolation
Phép nội suy bậc ba
info
787
Cubism...
info
788
Culling Method
info
789
Current document contains unsaved data. You may attempt to save the document using the 'Save...' button.
Tài liệu hiện tại có chứa dữ liệu chưa được lưu. Bạn có thể  lưu các tài liệu bằng cách sử dụng nút 'Lưu...'.
info
790
Cursor -> Icon
info
791
Curve
Đường cong
info
792
Custom
Tùy chọn
info
793
Custom &operation...
Tù&y chỉnh hoạt động...
info
794
Custom (contact author)
info
795
Custom JScript operation
Tùy chỉnh hoạt động JScript
info
796
Custom Operation
Tuỳ Chỉnh Hoạt Động
info
797
Custom Panel Height
info
798
Custom background
info
799
Custom color
Tùy chỉnh màu
info
800
Custom colors
Tùy chỉnh màu
info
What about ICL files?
Vista & Win 7 icons