Vietnamese phrases #781-800 for RealWorld Icon Editor 2010.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
781
Cretate Icon from Image
info
782
Crop and Straighten Photos
info
783
Crop to selection
Cắt bỏ đối tượng được chọn
info
784
Cross
Dấu Thập
info
785
Crosshatch...
info
786
Crystallize...
info
787
Cu&t
Cắ&t
info
788
Cu&t %s
Cắ&t %s
info
789
Cubic interpolation
Phép nội suy bậc ba
info
790
Cubism...
info
791
Culling Method
info
792
Current document contains unsaved data. You may attempt to save the document using the 'Save...' button.
Tài liệu hiện tại có chứa dữ liệu chưa được lưu. Bạn có thể  lưu các tài liệu bằng cách sử dụng nút 'Lưu...'.
info
793
Cursor -> Icon
info
794
Curve
Đường cong
info
795
Custom
Tùy chọn
info
796
Custom &operation...
Tù&y chỉnh hoạt động...
info
797
Custom (contact author)
info
798
Custom JScript operation
Tùy chỉnh hoạt động JScript
info
799
Custom Operation
Tuỳ Chỉnh Hoạt Động
info
800
Custom Panel Height
info
Select background
What about ICL files?