Vietnamese phrases #921-940 for RealWorld Icon Editor 2010.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
921
Display files with the given tag.
info
922
Display hints relevant to application current state.
Màn hình hiển thị gợi ý liên quan đến trạng thái ứng dụng hiện tại.
info
923
Display lines in tree to indicate relations between items.
info
924
Display mode
info
925
Display mode:
info
926
Display program information, version number and copyright.
Hiển thị thông tin chương trình, số phiên bản và bản quyền.
info
927
Display the back side of the object.
info
928
Display the front side of the object.
info
929
Display the left side of the object.
info
930
Display the right side of the object.
info
931
Displayed Data Type
info
932
Displayed drawing tools:
Hiển thị công cụ vẽ :
info
933
Displayed tools
info
934
Displays the basic information about the application and its usage.
Hiển thị thông tin cơ bản về các ứng dụng và cách sử dụng của nó.
info
935
Displays the current zoom factor. Click to quickly switch to predefined values or to your own zoom factor.
Hiển thị hệ số thu/phóng hiện tại. Nhấn vào đây để nhanh chóng chuyển đổi các giá trị đã xác định trước hoặc giá trị hệ số thu/phóng của riêng bạn.
info
936
Displays the help index page.
Hiển thị các trang trợ giúp theo mục.
info
937
Dissolve...
Làm mờ...
info
938
Distance from viewer will not affect objects' size.
info
939
Distort
info
940
DitherBox...
info
Vista & Win 7 icons
Select background