Vietnamese phrases #1161-1180 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1161
Move
Di chuyển
info
1162
Move effect down
Chuyển hiệu ứng xuống
info
1163
Move effect up
Chuyển hiệu ứng lên
info
1164
Move layer down
Di chuyển lớp xuống
info
1165
Move layer up
Di chuyển lớp lên
info
1166
Move the dragged layer up or down.
info
1167
Move the slider to modify a single color channel of the current color.
Di chuyển thanh trượt để sửa đổi một kênh màu của các màu sắc hiện tại.
info
1168
Move your mouse while holding left button down to rotate the rectangle.
Di chuyển chuột của bạn đồng thời giữ nút bên trái để xoay hình chữ nhật.
info
1169
Move, resize and rotate
Di chuyển, thay đổi kích cỡ và xoay
info
1170
Move, rotate, scale or apply perspective transformation to the selected area.
Di chuyển, xoay, tỉ lệ xích hoặc ghép hình phối cảnh tới khu vực được chọn
info
1171
Movie border
info
1172
Multi-point flood fill
Tô kín đa điểm
info
1173
Multiple operations can be undone. The number of operations depends on their memory requirements.
info
1174
Multiple source points
Đa nguồn điểm
info
1175
Multiply alpha value of every pixel by 0-200%. Alpha value controls the opacity of a pixel. Decreasing alpha will make pixels more transparent.
Nhân giá trị alpha của mỗi pixel với 0-200%. Giá trị alpha kiểm soát độ mờ đục của một pixel. Giảm alpha sẽ làm cho các pixel trong suốt hơn.
info
1176
Multiply color
info
1177
Multiprocessing
Đa xử lí
info
1178
Name
Tên
info
1179
Name and icon
info
1180
Name is displayed before its buttons.
Tên được hiển thị trước nút của nó.
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...