Vietnamese phrases #1261-1280 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1261
Orientation of the watermark text in degrees.
info
1262
Original
info
1263
Original size
info
1264
Original string:
Chuỗi gốc:
info
1265
Original|Processed|Both|Refresh|Auto-refresh|
Ban đầu | Sau khi xử lí | Cả hai | Tải lại | Tự động tải lại |
info
1266
Other files
Các tệp khác
info
1267
Outer shadow
Bóng bên ngoài
info
1268
Outline
Đường viền
info
1269
Outline only
Chỉ có viền
info
1270
Outline width
Chiều rộng của viền
info
1271
Outline...
Đường viền...
info
1272
Outline:
Viền :
info
1273
Output
Xuất
info
1274
Output path:
info
1275
Outside
Bên ngoài
info
1276
Override for the parameter lower bound. Use the same value for upper and lower bound to use default bounds.
Ghi đè lên các thông số cận thấp hơn. Sử dụng cùng một giá trị cho cận trên và dưới để đặt làm cận mặc định.
info
1277
Override for the parameter upper bound. Use the same value for upper and lower bound to use default bounds.
Ghi đè lên các thông số cận cao hơn. Sử dụng cùng một giá trị cho cận trên và dưới để đặt làm cận mặc định.
info
1278
Override the template path of processed files in the batch operation. Click the Help button for more detailed help.
info
1279
PNG Image
Hình với định dạng PNG
info
1280
PNG image files
Tập tin ảnh dạng PNG
info
Vista & Win 7 icons
What about ICL files?