Vietnamese phrases #401-420 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
401
Choose, what stock colors are visible in the swatch window.
Lựa chọn những màu trong kho màu để hiển thị trên của sổ swatch.
info
402
Chroma subsampling
info
403
Chroma:
info
404
Circle
Vòng tròn
info
405
Circular Border
Viền Tròn
info
406
Circular border...
Đường viền tròn...
info
407
Classified Operations
Phân Loại Các Hoạt Động
info
408
Clear all custom color swatches. Recommended before importing.
info
409
Click empty space to add new stop to the gradient. Delete stop by dragging it outside. Select stop by clicking on it.
Nhấp vào khoảng trống để tạo điểm dừng mới cho građien. Xóa điểm dừng bằng cách kéo nó ra ngoài. Chọn điểm dừng bằng cách click vào nó.
info
410
Click here and then on any control that you want to learn more about.
Click vào đây rồi click vào bất kỳ công cụ nào mà bạn muốn tìm hiểu thêm.
info
411
Click on Refresh to display a preview of the processed image.
Click vào Tải lại để hiển thị một bản xem trước của hình ảnh đã chỉnh sửa.
info
412
Click on a button to quickly switch to the respective folder. You may add the current folder to this list using the buttons in the right upper part of this window.
Nhấp chuột vào một nút để nhanh chóng chuyển sang thư mục tương ứng. Bạn có thể thêm các thư mục hiện tại vào danh sách này bằng cách sử dụng các nút ở phần trên bên phải của cửa sổ này.
info
413
Click on tags to select/unselect them. Double-click a tag to select it and unselect all other tags. A bigger or bolder font indicates a frequently used tag.
info
414
Click the toolbar buttons to run commands. To get more help for individual buttons, move mouse over the button and read the description in status bar.\n\nYou can add, remove, reorder, or configure toolbar buttons in layout configuration dialog.
info
415
Click to add current color to last used colors.
Nhấn để thêm màu hiện tại vào màu vừa sử dụng.
info
416
Click to select hue and saturation values of the current color. The final color is also influenced by the luminance set in the second area.
Nhấn vào đây để chọn giá trị màu sắc và độ bão hòa của màu hiện tại. Màu sắc cuối cũng bị ảnh hưởng bởi độ sáng thiết lập ở khu vực thứ hai.
info
417
Click to select luminance and alpha values for the current color.
Nhấn vào đây để chọn độ sáng và giá trị alpha cho màu hiện tại.
info
418
Click with mouse or use arrow keys to change color components complementary to the selected one.
Nhấp chuột hoặc sử dụng các phím mũi tên để thay đổi các thành phần màu bổ sung cho đối tượng được chọn.
info
419
Click with mouse or use left and right arrow keys to change color opacity (alpha).
info
420
Click with mouse or use up and down arrow keys to change the selected color component.
info
I wish there were...
Select background