Vietnamese phrases #161-180 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
161
Add new color swatch gradient.
info
162
Add new filter|Duplicate filter|Remove filter|Move up|Move down|
info
163
Add new step|Duplicate step|Delete step|Move up|Move down|Import step|Export step|
Thêm bước mới | Nhân đôibước | Xóa bước | Di chuyển lên | Di chuyển xuống | Nhập bước | Xuất bước |
info
164
Add or remove custom icons. These icons can then be used in various places of the main application.
Thêm hoặc loại bỏ các biểu tượng tùy chỉnh. Những biểu tượng này sau đó có thể được sử dụng ở nhiều nơi khác trong ứng dụng chính.
info
165
Add or subtract value from red, green, and blue channels.
Thêm hoặc bớt đi giá trị từ các kênh màu đỏ, xanh lá cây và xanh dương.
info
166
Add post stamp-like border to an image.
info
167
Add predefined color swatches.
Thêm màu swatches đã có sẵn.
info
168
Add reflection
Thêm độ phản chiếu
info
169
Add vertex to the polygon by dragging control handle in middle of an edge.
Thêm đỉnh đa giác bằng cách kéo tay cầm điều khiển ở giữa một cạnh.
info
170
Add, remove, configure, export, and import custom tool configurations.
info
171
Add, remove, import, and export custom colors.
Thêm, xóa, nhập và xuất các màu sắc tùy chỉnh.
info
172
Add, remove, or configure filters compatible with the Adobe® Photoshop® software plug-in interface.
info
173
Additional image effects
Thêm hiệu ứng cho ảnh
info
174
Adjust Brightness
Điều Chỉnh Độ Sáng
info
175
Adjust Color Saturation
Điều Chỉnh Độ Bão Hòa Màu
info
176
Adjust Contrast
Chỉnh Độ Tương Phản
info
177
Adjust HLS...
info
178
Adjust RGB
Điều Chỉnh RGB
info
179
Adjust RGB...
Điều chỉnh RGB ...
info
180
Adjust black and white levels of a photograph and modify contrast.
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...