Vietnamese phrases #1481-1500 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1481
Remove folder from favorites
Hủy bỏ thư mục từ mục yêu thích
info
1482
Remove hue...
info
1483
Remove selected layers.
Xóa lớp được chọn.
info
1484
Remove selection
info
1485
Remove style
Xóa kiểu
info
1486
Remove the EXIF data block from the current image.
info
1487
Remove the effects assigned to this layer.
Bỏ hiệu ứng đã gán cho lớp này.
info
1488
Remove the vertex associate with the clicked handle from the control polygon.
info
1489
Remove this step
Xóa bước này
info
1490
Rename file
Đổi tên tệp
info
1491
Render fractal...
Thực hiện fractal...
info
1492
Replace
Thay thế
info
1493
Replace affected pixels by foreground color or image.
Thay thế các pixel bị ảnh hưởng bởi màu nền phía trước hoặc ảnh.
info
1494
Replace each pixel with a semitransparent square of given size.
Thay thế mỗi pixel bằng một ô vuông bán trong suốt với kích thước cho trước.
info
1495
Replace hue of every pixel with given value.
Thay thế màu sắc của mỗi pixel với giá trị đã cho.
info
1496
Replace hue of every pixel with given value.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Colorize">More information</a>.
Thay thế màu sắc của mỗi pixel với giá trị đã cho.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Colorize">Thêm thông tin</a>.
info
1497
Replace outline
Thay thế viền
info
1498
Replace the entire image (or layer) with the current floating selection.
Thay thế toàn bộ hình ảnh (hoặc lớp) với đối tượng động đang chọn.
info
1499
Resample
Nội suy
info
1500
Resample Image
Ảnh Nội Suy
info
I wish there were...
Vista & Win 7 icons