Vietnamese phrases #1861-1880 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1861
Type of mapping the values from the given range to the slider in configuration dialog.
Kiểu giá trị ánh xạ từ khoảng cho trước đến thanh trượt trong hộp thoại cấu hình.
info
1862
Type of operation executed in this step of the sequence.
Kiểu hoạt động thực hiện trong bước này theo trình tự.
info
1863
Type of operation to execute when a gesture is recognized. Some operations have additional settings displayed below.
Kiểu hoạt động để thực hiện khi một thao tác nhanh được ghi nhận. Một số hoạt động đã cài đặt thêm được hiển thị bên dưới.
info
1864
Type of pattern painted when the brush is moving over the canvas.
info
1865
Type of the actual operation.
Loại hoạt động thực tế.
info
1866
Type of the contained object with menu commands.
Loại đối tượng được chứa với lệnh của trình đơn.
info
1867
Type of transformation executed in this step. (Note: transformation should not be the last step in the sequence, because the result will be lost.)
Kiểu chuyển đổi thực hiện trong bước này. (Lưu ý: chuyển đổi không phải là bước cuối cùng trong trình tự, bởi vì kết quả sẽ bị mất.)
info
1868
Type text directly in the raster editor.
Gõ văn bản trực tiếp vào trình soạn thảo mành.
info
1869
Typical background color for the image. Images will look best if used on similar backgrounds.
Màu nền điển hình cho ảnh. Ảnh sẽ đẹp nhất nếu được sử dụng trên nền phù hợp.
info
1870
Undo all operations upto this one.
info
1871
Undo functionality will be disabled. Choose this option for best performace and lowest memory requirements.
Chức năng Undo sẽ bị vô hiệu. Chọn tùy chọn này cho chất lượng tốt nhất và yêu cầu bộ nhớ thấp nhất.
info
1872
Undo mode
info
1873
Undo the last action.
Undo thao tác vừa mới thực hiện.
info
1874
Unknown data
info
1875
Unnamed
Chưa đặt tên
info
1876
Unsharp Mask
info
1877
Unsharp mask
info
1878
Unsharp mask...
info
1879
Unspecified
Không được xác định
info
1880
Up
Lên
info
Vista & Win 7 icons
Select background