Vietnamese phrases #1641-1660 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1641
Shortcut:
info
1642
Show Tab Name
info
1643
Show active layer only
Hiển thị lớp hoạt động
info
1644
Show all layers
Hiển thị tất cả các lớp
info
1645
Show appli&cation name
Hiển thì tên ứng &dụng
info
1646
Show document &name
Hiển thị &tên dữ liệu
info
1647
Show document &type
Hiển thị &kiểu dữ liệu
info
1648
Show invalid pixels
Hiện các pixel không hợp lệ
info
1649
Show la&yout name
Hiển thị tên &bố cục
info
1650
Show lines
info
1651
Show m&enu commands for layout control (for advanced users)
Hiển thị các trình &lệnh đơn để kiểm soát sự bố trí ( người dùng cao cấp)
info
1652
Show or hide the "%s" panel.
Hiện hoặc ẩn bảng điều khiển "%s"
info
1653
Show or hide the status bar.
Hiện hoặc ẩn thanh trạng thái.
info
1654
Show or hide this toolbar.
Hiện/Ẩn thanh công cụ này.
info
1655
Show selection
info
1656
Show the final image in the raster editor.
Hiển thị ảnh cuối cùng trong trình soạn thảo mành.
info
1657
Show thumbnails
info
1658
Shrink or stretch image by changing the number of pixels.
Thu nhỏ hoặc kéo giãn ảnh bằng cách thay đổi số lượng pixel.
info
1659
Shrink or stretch image.
Co ảnh lại hoặc kéo ảnh ra.
info
1660
Shrink selection
Thu nhỏ đối tượng
info
Select background
What about ICL files?