Vietnamese phrases #561-580 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
561
Curve
Đường cong
info
562
Curve Interpolation
info
563
Custom
Tùy chọn
info
564
Custom &operation...
Tù&y chỉnh hoạt động...
info
565
Custom JScript operation
Tùy chỉnh hoạt động JScript
info
566
Custom Operation
Tuỳ Chỉnh Hoạt Động
info
567
Custom background
info
568
Custom color
Tùy chỉnh màu
info
569
Custom colors
Tùy chỉnh màu
info
570
Custom convolution filter
Tùy chỉnh bộ lọc tích chập
info
571
Custom convolution filter...
Tùy chỉnh bộ lọc tích chập...
info
572
Custom de-vignetting
info
573
Custom icons...
Tùy chỉnh icons...
info
574
Custom presets for tools, colors, fill styles, and drawing modes.
Tùy chỉnh cài đặt trước cho các công cụ, màu sắc, kiểu tô, và chế độ bản vẽ.
info
575
Custom zoom
Tùy chỉnh thu phóng
info
576
Custom1
Tùy chọn 1
info
577
Customize the main application window. Already opened documents or windows will not be affected.
Tùy chỉnh các cửa sổ ứng dụng chính. Dữ liệu hoặc cửa sổ đã mở sẽ không bị ảnh hưởng.
info
578
Cut a defined quadrangle from an image.
info
579
Cut the selection and put it on the Clipboard.
Cắt các đối tượng được lựa chọn và đặt nó vào Clipboard.
info
580
DPI
DPI
info
Select background
What about ICL files?