Vietnamese phrases #581-600 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
581
Darken
info
582
Dash pattern
Dấu gạch mẫu
info
583
Decimal places:
Chữ số thập phân:
info
584
Decrease image magnification by one step.
Giảm độ phóng đại ảnh chỉ với một bước.
info
585
Decrease opacity
Giảm độ mờ
info
586
Decrease opacity (alpha) using brush tool.
info
587
Decrease outline width
Giảm chiều rộng đường viền
info
588
Decrease width of shape outline by 1 pixel or by 5 pixels if CTRL key is down.
Giảm chiều rộng của viền đi 1 pixel hoặc 5 pixels, nếu phím CTRL được nhấn.
info
589
Deduce surface height from opacity and selection. Bevel the shape and let light shine on it.
Suy ra chiều cao bề mặt từ độ mờ đục và lựa chọn. Nghiêng hình và để cho ánh sáng đổ bóng trên đó.
info
590
Deduce surface height from opacity and selection. Bevel the shape and let light shine on it.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Bevel">More information</a>.
Suy ra chiều cao bề mặt từ độ mờ đục và các lựa chọn. Nghiêng hình và để cho ánh sáng chiếu lên nó.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Bevel">Thêm thông tin</a>.
info
591
Default
info
592
Default &mode
info
593
Default color
Màu mặc định
info
594
Default colors
Màu mặc định
info
595
Default format for raster images
info
596
Default gamma correction:
Mặc định chỉnh sửa gamma :
info
597
Default operation
info
598
Define Custom Preset
info
599
Define a shape by drawing its outline with mouse.
Xác định một hình bằng cách vẽ viền của nó bằng con trỏ.
info
600
Define area for red eye removing by clicking and dragging with mouse.
info
Select background
What about ICL files?