Vietnamese phrases #781-800 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
781
Fill the image (or selection) using gradient or texture.
Tô ảnh (hoặc đối tượng được chon) sử dụng građien hoặc hoa văn.
info
782
Fill the image or selection using gradient or texture.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Fill">More information</a>.
Tô ảnh hoặc tô đối tượng đang chọn bằng građien hoặc hoa văn.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Fill">Thêm thông tin</a>.
info
783
Fill the pixels similar to the clicked one.
Tô vào các pixels giống với pixel đã tô trước đó.
info
784
Filled
info
785
Filmstrip
info
786
Filter Color
info
787
Filter:
Lọc:
info
788
Finish using the current tool and apply the changes.
info
789
Fit selection to window
Làm vừa đối tượng đang chọn với cửa sổ
info
790
Flip
Lật ngược
info
791
Flood fill
Tô hết
info
792
Flow:
Lưu lượng :
info
793
Follow drawn shape
Làm theo hình đã vẽ
info
794
Follow link in note
info
795
Font
info
796
Font family used for text watermark.
info
797
Font:
Font :
info
798
Foreground color ID:
info
799
Format
info
800
Format for raster layers in layered images
info
Select background
What about ICL files?