Vietnamese phrases #981-1000 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
981
Insert colors
Chèn màu
info
982
Insert position
Vị trí chèn
info
983
Inside
Bên trong
info
984
Installed
info
985
Integral coordinates
Tọa độ nguyên 
info
986
Intensity
info
987
Intensity of the deformation effect.
info
988
Intensity:
Mật độ:
info
989
Interlaced
Xen kẽ
info
990
Interlacing
Sự đan xen
info
991
Internal commands
info
992
Internal layouts
info
993
Internal menu commands.
info
994
Internal view type
info
995
Internal view type.
info
996
Interpolation
info
997
Interpolation of the curve will be linear or via b-spline.
info
998
Invalid pixels have transparency set to 100% yet they are not black. These pixels are inverting background color if used on cursors. They should not be present in normal images.
Pixel không hợp lệ có độ trong suốt là 100% nhưng nó không phải là màu đen. Những pixel này là đảo ngược màu nền nếu dùng trên con trỏ. Nó không nên có mặt trong các ảnh bình thường.
info
999
Invert color of each pixel (subtract its color from white).
Đảo màu của mỗi pixel (giảm màu của nó từ màu trắng).
info
1000
Invert colors
Đảo màu
info
Select background
What about ICL files?