Danish phrases #1061-1080 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1061
Identifier of an edit tool that will be used when an image is pasted or dropped on the window.
Identitet på værktøjet der bruges når et billede indsættes eller droppes i dette vindue.
info
1062
Identifier of the active draw tool.
Identitet på aktive tegneværktøj.
info
1063
Identifier of the active fill style.
Identitet på aktiv udfyldning.
info
1064
Identifier of the fill style.
Udfyldningens identitet
info
1065
Identifier of the image mask.
Identitet på billedmasken.
info
1066
Identifier of the tabs controlled.
Identitet på kontrollerede faner
info
1067
Identifier of the view state holding the image mask.
Identitet på billedmaskens visningsstatus.
info
1068
Identifier of the view used for operation result preview.
Identitet for visningen brugt til handlingens resultatvisning.
info
1069
If checked, the parameter will be influenced by pen pressure if tablet is available.
Med flueben påvirkes parameteren af pennens tryk ved brug på tablet.
info
1070
If dashing is enabled, the pattern can consist of up to 32 'space' and '-' characters representing the dashing.
Hvis punktering er aktiveret kan mønstret bestå af op til 32 '-' og mellemrum.
info
1071
If enabled and if possible, the image will be resized to fit the rotated rectangle.
Hvis aktiveret, og muligt, tilpasses billedstørrelse det roterede rektangel.
info
1072
If enabled and selection does not exist, the commands will apply to the entire image.
Hvis aktiveret, og der ikke findes en markering, anvendes kommandoen på hele billedet.
info
1073
If enabled and source image lacks alpha channel, the application will attempt to detect background color and remove the background.
Hvis aktiveret vil programmet forsøge at genkende baggrundsfarven på billeder ude alfakanal og fjerne den.
info
1074
If enabled, a internal view will not be closed when another document part is selected. This will preserve the state of the view when the document part is re-opened.
Hvis aktiveret vil der bevares en intern visning når et andet dokument vælges. Det bevarer visningsstatus når dokumentdelen genåbnes.
info
1075
If enabled, all changes to configuration will be saved and restored when this operation is run again.
Hvis aktiveret bliver alle ændringer i tilpasningen gemt, og gendannet når handlingen køres igen.
info
1076
If enabled, all changes to the GUI layout (including last used filter values, panel sizes, splitter positions, active tabs, etc.) will be automatically saved when window or document is closed.
Hvis aktiveret, vil alle ændringer i brugerfladen (filterværdier, panelstørrelser, skyderpositioner, aktive faner osv.) blive gemt når vinduet lukkes.
info
1077
If enabled, application will ask to save modified document when window with that document is closing.
Hvis aktiveret, vil programmet spørge om du vil gemme ændringer, når vinduet lukkes.
info
1078
If enabled, images will be copied from currently selected frame.
Hvis aktiveret kopieres billeder fra aktuelt valgte ramme.
info
1079
If enabled, menu commands related to layout configuration and switching will be visible in main menu.
Hvis aktiveret vil menukommandoer relateret til layoutindstillinger og skift være synlige i hovedmenuen.
info
1080
If enabled, panel height must be specified. Otherwise, internal view's optimum height or default height is used.
Hvis aktiveret skal panelhøjden angives, ellers bruges standardhøjden eller intern visnings maksimale højde.
info
What about ICL files?
Vista & Win 7 icons