Polish phrases #1021-1040 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1021
If enabled and selection does not exist, the commands will apply to the entire image.
Jeśli włączone i zaznaczenie nie istnieje, rozkaz zostanie zastosowany do całego obrazu.
info
1022
If enabled and source image lacks alpha channel, the application will attempt to detect background color and remove the background.
Jeśli włączone i ibraz źródłowy nie posiada kanału alfa, aplikacaja spróbuje wykryć kolor tła i usunąć tło.
info
1023
If enabled, a internal view will not be closed when another document part is selected. This will preserve the state of the view when the document part is re-opened.
Jeśli włączone, widok wewnętrzny nie będzie zmknięty po zaznaczeniu innej części dokumentu. To pozwoli zaczować ustawienie widoku po ponownym otworzeniu dokumentu.
info
1024
If enabled, all changes to configuration will be saved and restored when this operation is run again.
Jeśli zaznaczone, wszystkie zmiany konfiguracji będą zapisane i przywrócone po ponownym uruchomieniu tej akcji.
info
1025
If enabled, all changes to the GUI layout (including last used filter values, panel sizes, splitter positions, active tabs, etc.) will be automatically saved when window or document is closed.
Jeśli włączone, wszystkie zmiany układu GUI (włącznie z użytymi filtrami, pozycjami podziału itp) będą automatycznie zapisane po zamknięciu okna lub dokumentu.
info
1026
If enabled, application will ask to save modified document when window with that document is closing.
Jeśli włączone, program będzie pytać o zapis dokumentu przy zamykaniu.
info
1027
If enabled, images will be copied from currently selected frame.
Jeśli włączone, obrazy będą kopiowane z zaznaczonej klatki.
info
1028
If enabled, menu commands related to layout configuration and switching will be visible in main menu.
Jeśli włączone, polecenia menu związane konfiguracją układu będą widoczne w głównym menu.
info
1029
If enabled, panel height must be specified. Otherwise, internal view's optimum height or default height is used.
Jeśli włączone, wysokość panelu musi zostać określona. W innym przypadku użyta zostanie optymalnalub domyślna wysokość dla tego panelu.
info
1030
If enabled, previous selected values will be remembered.
info
1031
If enabled, tabs are not displayed and pages must be switched using alternative methods.
Po zaznaczeniu, karty nie są wyświetlane  a strony muszą być przełączane w inny sposób.
info
1032
If enabled, the 4- and 8-bits images will be re-created even if they already exist.
info
1033
If enabled, the application will gather information about untranslated strings and allow their translation.
Po zaznaczeniu program zbierze nieprzetłumaczone ciągi i pozwoli na ich edycję.
info
1034
If enabled, the application will prevent quality loss in unchanged regions of a JPEG image.
Jeśli włączone, program zachowa jakość niezmienionych obszarów obrazu JPEG.
info
1035
If enabled, the filter will be applied to color channels only, leaving the alpha channel intact.
Jeśli włączone, filter zostanie zastosowany tylko do kanałów koloru (bez kanału alfa)
info
1036
If enabled, the icon will be taken from first selected subcommand.
Jeśli włączone, ikona zostanie wzięta z z pierwszej podkomendy.
info
1037
If enabled, the inserted image will be initialized using a copy of the currently selected image.
info
1038
If enabled, the output image will always have square proportions.
info
1039
If enabled, the shape will appear sunken insted of pulled out.
Jeśli włączone, kształ będzie wyglądał jak zapadnięty a nie wyciągnięty.
info
1040
If enabled, the view will be able to create and use arbitrary selections.
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...