Polish phrases #741-760 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
741
Distance of the folds from the shape outline.
Kierunek zgięć od kształtu obrysu.
info
742
Distance:
Odległość:
info
743
Dithering
Symulowanie kolorów
info
744
Dithering method used when convering image to paletized format.
info
745
Divisor:
Rozdzielacz:
info
746
Do not use pixel grid.
Nie używaj siatki pikseli.
info
747
Document &name:
Nazwa &pliku:
info
748
Document - Best Layout
Dokument - Najlepszy Układ
info
749
Document - Extract Document Part
Dokument - Wyciągnij część dokumentu
info
750
Document - Open in current window
Dokument - Otwórz w bieżącym oknie
info
751
Document - Open in new window
Dokument - Otwórz w nowym oknie
info
752
Document - Save
Dokument - Zapisz
info
753
Document - Set File Format
Dokument - Ustaw format pliku
info
754
Document contains unsaved data.
Dokument zawiera niezapisane dane.
info
755
Document operation associated with this command.
Akcja Dokumentu związana z tym poleceniem
info
756
Document part sync ID:
Document part sync ID:
info
757
Document type:
Typ dokumentu:
info
758
Document will be transformed by this trasformation. Resulting document will be sent to the adjanced operation.
Dokument zostanie przekształcony przezz to przekształcenie. Otrzymany dokument zostanie wysłany do przyległej akci.
info
759
Document%04i
Plik%04i
info
760
Don't save|Close document discarding changes.
Nie zapisuj|Zamyka dokument, odrzucając zmiany.
info
Select background
Vista & Win 7 icons