Polish phrases #361-380 for Unicorn3D 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
361
Height:
Wysokość:
info
362
Help
Pomoc
info
363
Hide translated strings
Ukryj przetłumaczone ciągi
info
364
Higher degree means smoother, but harder to control curve.
info
365
Highlight missing strings
Oznacz ominięte ciągi
info
366
Home|Back|Forward|Copy|Paste|
Domowa|Wstecz|Dalej|Kopiuj|Wklej|
info
367
Horizontal
Poziomy
info
368
Horizontal alignment
info
369
Horizontal division:
Podział poziomy:
info
370
Icon
Ikona
info
371
Icon associated with this command.
Ikona skojarzona z tym poleceniem.
info
372
Icon from &selection
Ikona z &selection
info
373
Icons
Ikony
info
374
If enabled, menu commands related to layout configuration and switching will be visible in main menu.
Jeśli włączone, polecenia menu związane konfiguracją układu będą widoczne w głównym menu.
info
375
If enabled, panel height must be specified. Otherwise, internal view's optimum height or default height is used.
info
376
If enabled, the application will gather information about untranslated strings and allow their translation.
Po zaznaczeniu program zbierze nieprzetłumaczone ciągi i pozwoli na ich edycję.
info
377
If enabled, the icon will be taken from first selected subcommand.
Jeśli włączone, ikona zostanie wzięta z z pierwszej podkomendy.
info
378
If enabled, untranslated strings will be preceded with [*] in the application window.
Po zaznaczeniu nie przetłumaczone teksty będą poprzedzone [*] w oknie programu.
info
379
If the coordinate is locked, it will not be changed when the point is dragged in the 3D window. The lock applies to the object's local coordinate system.
info
380
If used in toolbar, the button will always contain command name.
Nawet użyty na pasku narzędzi przycisk pozostanie bez etykiety.
info
I wish there were...
What about ICL files?