Polish phrases #361-380 for Unicorn3D 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
361
Handled file types:
Obsługiwane typy plików:
info
362
Height in pixels of the view in this panel.
Wysokość widoku w tym panelu w pikselach.
info
363
Height:
Wysokość:
info
364
Help
Pomoc
info
365
Hide translated strings
Ukryj przetłumaczone ciągi
info
366
Higher degree means smoother, but harder to control curve.
info
367
Highlight missing strings
Oznacz ominięte ciągi
info
368
Home|Back|Forward|Copy|Paste|
Domowa|Wstecz|Dalej|Kopiuj|Wklej|
info
369
Horizontal
Poziomy
info
370
Horizontal alignment
info
371
Horizontal division:
Podział poziomy:
info
372
Icon
Ikona
info
373
Icon associated with this command.
Ikona skojarzona z tym poleceniem.
info
374
Icon from &selection
Ikona z &selection
info
375
Icons
Ikony
info
376
If enabled, menu commands related to layout configuration and switching will be visible in main menu.
Jeśli włączone, polecenia menu związane konfiguracją układu będą widoczne w głównym menu.
info
377
If enabled, panel height must be specified. Otherwise, internal view's optimum height or default height is used.
Jeśli włączone, wysokość panelu musi zostać określona. W innym przypadku użyta zostanie optymalnalub domyślna wysokość dla tego panelu.
info
378
If enabled, the application will gather information about untranslated strings and allow their translation.
Po zaznaczeniu program zbierze nieprzetłumaczone ciągi i pozwoli na ich edycję.
info
379
If enabled, the icon will be taken from first selected subcommand.
Jeśli włączone, ikona zostanie wzięta z z pierwszej podkomendy.
info
380
If enabled, untranslated strings will be preceded with [*] in the application window.
Po zaznaczeniu nie przetłumaczone teksty będą poprzedzone [*] w oknie programu.
info
Select background
What about ICL files?